REGULAMIN KLINIKI I POLITYKA KONTAKTU ORAZ UŻYCIA DANYCH WRAŻLIWYCH

SZANOWNY PACJENCIE - DANE OSOBOWE I TWOJE PRAWO DO DOKUMENTACJI

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w/s Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej. Niektóre jednak aspekty ochrony danych osobowych w medycynie mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki.

 

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie. 

 

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL, adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:

  1. dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu
  2. przypomnienia o wizycie,
  3. odwołania wizyty,
  4. przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości) i taki kontakt z ze strony Recepcji Kliniki nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że można w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych w Klinice:
Adrian Bieńkowski, iod@proimplant.pl, 506167563
lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.